5.r. slovenčina od 20.9. do 25.9.

  1. Diktát. Odôvodňovanie pravopisu : diktát
  2. Slovné druhy ohybné a neohybné. Podčiarovanie podstatných mien , prídavných mien a slovies v diktáte: slovne druhy a test A test 2
  3. Rozdelenie hlások – ústne.
  4. Vybrané slová – ústne.
  5. Test z knihy Zbierka testov pre 5. ročník (Didaktis, požičiavanie knihy na hodine)  : TestA-str4 TestA-str5 TestA-str6 TestA-str7
  6. DÚ : Zopakovať si rozdelenie hlások, spoluhlásky podľa tvrdosti a znelosti. Vedieť vymenovať, slovné druhy a vybrané slová.

5.r. matematika od 20.9. do 25.9.

1. Rozcvička na násobenie a delenie v obore do 100 ( malá násobilka ) – požadujeme rýchle a správne výsledky. Dôsledne trénovať aj doma.

2. Test 1 ( úlohy 1 až 6 ) z knihy Chystáme sa do prímy – matematika :  Test 1  Riešenia a výsledky sú uvedené vzadu v knihe.

3. Rysovanie trojuholníka, štvorca……..

4. DÚ  test 1  ( úlohy 7 až 12 ) z knihy Chystáme sa do prímy – matematika : Test 1